ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 053-064100 ,www.pongsa.go.th,saraban-pongsa@lgo.mail.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
95
เดือนที่แล้ว
1,702
ปีนี้
14,921
ปีที่แล้ว
14,060
ทั้งหมด
42,197
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 1 พ.ค. 2566
2พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒1 พ.ค. 2566
3พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒1 พ.ค. 2566
4พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙1 พ.ค. 2566
5พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒1 พ.ค. 2566
6พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒1 พ.ค. 2566
7พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙1 พ.ค. 2566
8พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙1 พ.ค. 2566
9พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐1 พ.ค. 2566
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑1 พ.ค. 2566
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙1 พ.ค. 2566
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘1 พ.ค. 2566
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑1 พ.ค. 2566
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗1 พ.ค. 2566
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗1 พ.ค. 2566
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑1 พ.ค. 2566
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑1 พ.ค. 2566
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)1 พ.ค. 2566
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยข้อบงคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗1 พ.ค. 2566
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการลาของผู บริหารท้องถิ่น ผูชวยผูบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗1 พ.ค. 2566

1 2   >>  >|